Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Mam Talent

3 maja 2022

Informujemy, że IV edycja konkursu "Mam Talent"
odbędzie się 15 czerwca 2022 r.(środa).

Regulamin konkursu:

CELE KONKURSU:
- popularyzacja działań artystycznych;
- promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
- rozwijanie kreatywności uczniów;
- rozwijanie zainteresowań;
- umożliwienie prezentacji swoich pasji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VIII którzy chcą zaprezentować na forum
szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną np. śpiew, taniec, recytacja,
gra na instrumencie, prezentacja sportowa.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
- Pierwszy - ELIMINACJE
- Drugi - FINAŁ
4. Rodzic (opiekun prawny) wypełnia z zainteresowanym uczniem kartę konkursową i oddaje w wyznaczonym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r.
5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.
6. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent. Dopuszcza się udział w prezentacji całej klasy.
7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w
przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.
8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem
wykonawcy oraz tytułem.
9. W czasie występów niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów oraz wykorzystanie niestosownych piosenek i używanie wulgarnych słów.
10. Talenty uczestników oceniać będzie jury, które będzie przyznawało punkty w skali 1- 6.
11 Finalistów wyłania jury po zakończeniu występów. O wyniku zadecyduje suma punktów.
12. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca 2022r.
Organizatorzy konkursu: Lidia Koziołek-Pilikowska - nauczyciel muzyki, Łucja Milczanowska - wychowawca świetlicy oraz samorząd szkolny.

Karta zgłoszeniowa