Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

„It's a piece of cake” czyli idiomy w ilustracjach

16 marca 2022

SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO- PLASTYCZNY
DLA KLAS IV-VIII

„It's a piece of cake” czyli idiomy w ilustracjach

Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu. Celem jest również pobudzanie kreatywności i rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez twórczość plastyczno – artystyczną.

Zasady konkursu:
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej wybrany idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/NIE znaczenie) oraz napisaniu w języku angielskim samego idiomu. Format pracy: A4 lub A3. Technika dowolna. Propozycje idiomów do wykorzystania w pracy przedstawione są poniżej. Można wykorzystać idiomy spoza podanej listy.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-8
3. Gotowe prace, opisane imieniem i nazwiskiem autora należy przekazać wychowawcy lub p. J. Dziamarskiej. Każdy uczeń ma prawo dostarczyć   maksymalnie 3 prace. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
4. Ocenie podlegać będą:
- pomysłowość, trafność zobrazowania danego idiomu
- walory artystyczne,
- zastosowane techniki,
- poprawność językowa
5.Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze zwycięzców konkursu. W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić nauczyciele plastyki oraz języków obcych.

Termin:
Prace powinny być dostarczone do dnia 04.04.2022r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.

Nagrody:
Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy a także ocenę cząstkowa celującą z języka angielskiego.

Joanna Dziamarska

zobacz plakat konkursu