Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Nauczanie zdalne w klasach I - VIII

6 listopada 2020

Szanowni Państwo Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.


W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku przedłużone zostaje zdalne nauczanie w klasach IV-VIII i rozszerzone na klasy I – III.

W naszej szkole nauczanie będzie prowadzone przy pomocy mailowych wiadomości przesyłanych dziennikiem elektronicznym LIBRUS oraz zajęciami on-line wg rozkładu zamieszczonego w zakładce „w szkole” na stronie internetowej. Ilość zajęć on-line jest dostosowana do przepisów BHP.

Udział w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy – realizacja obowiązku szkolnego. Aktywność uczniów tak w pracach nad materiałami przesyłanymi jak i w zajęciach on-line będzie monitorowana przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców, a wyniki pracy będą oceniane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Proszę Państwa o szczególną uwagę podczas korzystania przez uczniów z komunikatorów w trakcie zajęć gdyż mimo iż jest to bardzo skuteczna i atrakcyjna forma pracy, nie jest wolna od niebezpieczeństw w sieci. Szkoła nie może ponosić odpowiedzialności za to jak uczniowie korzystają z mediów w domu.

Zwróciłem się z prośba do nauczycieli o pełne wyrozumiałości podejście do realizacji podstawy programowej. Jestem pewny, że uczniowie otrzymywać będą taką ilość materiałów i ćwiczeń, która zapewni realizację podstawy programowej, a jednocześnie nie spowoduje przemęczenia i dyskomfortu.
W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach przez ucznia, np. z powodu choroby, proszę natychmiast fakt ten zgłosić wychowawcy.

W dniach 12 i 13 listopada 2020, ze względu na nauczanie zdalne, nie będą realizowane dni wolne od zajęć dydaktycznych. Te dni zostają przeniesione na termin późniejszy.
Prosimy o mobilizację uczniów do systematycznej pracy.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Dobrucki
dyrektor