Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs fotograficzny "Złota Polska jesień"

24 września 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem:

Polska Złota jesień

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie na fotografii złotej, polskiej jesieni.
3. Cele konkursu:
- Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
- Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
- Budzenie zainteresowań przyrodą w mieście.
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
- Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
4. Sposób przeprowadzenia konkursu:
- Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
- Wszystkie fotografie powinny być wywołane na papierze fotograficznym w formacie A4 oraz posiadać na odwrocie informacje (imię i nazwisko autora fotografii, klasa, tytuł zdjęcia, dokładny adres przedstawionego miejsca).
- Fotografie należy dostarczyć do p J. Sitnik lub p. Moniki Walas lub świetlicy szkolnej w kopercie A4.
- Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 23.10.20 (piątek)
- Każdy uczestnik ma obowiązek załączyć do prac oświadczenie dotyczące samodzielnego wykonania pracy.
- Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą prac.
5. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
7. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.
8. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.
9. Zadaniem Komisji oceniającej będzie:
- kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,
- ocena zgłoszonych fotografii,
- przyznanie nagród.
10. Przy ocenie zdjęć jury uwzględniać będzie:
- zgodność fotografii z postawionym tematem,
- wartość artystyczną,
- jakość techniczną i poziom estetyczny prac.
11. Wyniki konkursu zostaną podane w terminie 6.11.20
12. Fotografie wszystkich uczestników zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 16 w Krakowie.
13. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Józefa Sitnik i p. Monika Walas.