Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Krakowie

28 sierpnia 2020

Aktualizacja w związku z wprowadzeniem żółtej strefy z dn. 28.08.2020.

Rozpoczynamy rok szkolny 1 września 2020 roku.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolatorium.

Na częściach wspólnych szkoły (korytarz, toaleta) uczniowie zobowiązani są o noszenie maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcję rąk. Przy wejściu będzie również mierzona temperatura. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w ławce.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Uczniowie, którzy chodzą sami do szkoły przychodzą maksymalnie na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji – nie wcześniej, i opuszczają szkołę zaraz po zakończeniu zajęć i zjedzeniu obiadu.

Uczniowie, którzy uczęszczają do świetlicy mają być przyprowadzani i odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnione osoby za pośrednictwem pracowników Zespołu wyznaczonych do przyprowadzania i odprowadzania uczniów z szatni do świetlicy bądź klasy.

Rodzice/opiekunowie prawni bądź osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania uczniów młodszych ze szkoły mogą przebywać tylko na parterze szkoły (przy szafkach) z zachowaniem zasad:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W związku z tym ilość osób przebywających przy szafkach na parterze będzie ograniczona, pod kontrolą dyżurujących nauczycieli i portierów. Oczekujący rodzice z dziećmi będą mogli wejść, gdy możliwe będzie zachowanie dystansu. Reszta będzie musiała czekać na powstanie takiej możliwości w przedsionku szkoły lub przed szkołą.

Rodzice są zobowiązani do przekazania wychowawcy klasy numeru telefonu przy pomocy którego będzie możliwy natychmiastowy kontakt na wypadek oznak chorobowych ucznia.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatka – sala 17), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W przypadku braku możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami dopuszcza się możliwość wezwania pogotowia ratunkowego.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Każda klasa, podczas szczególnych warunków pandemii, będzie miała lekcje w tej samej klasie, z wyjątkiem wf i informatyki:

Kl. I – 28
Kl. II – 29
Kl. III – 27
Kl. IV – 25
Kl. V – 12
Kl. VI – 20
Kl. VII a –14
Kl. VII b – 01
Kl. VIII – 23

W każdej klasie będzie dostępny płyn dezynfekujący i uczniowie powinni z  niego korzystać przy wejściu do klasy i podczas wychodzenia z klasy oraz częściej według potrzeby.

Podczas przerw uczniowie nie powinni się gromadzić i kontaktować z uczniami innych klas.

Korzystanie ze stołówki odbywać się będzie w  grupach klasowych wg osobnego harmonogramu.

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania się do wytycznych MZ, MEN i GIS. WYCIĄG Z WYTYCZNYCH