Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs: pt. „Drugie życie książki i czasopism”

3 marca 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Drugie życie książki i czasopism”
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.
Przedmiotem konkursu jest wykorzystanie starych książek i czasopism do wykonania pracy plastycznej.

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci historią książek i czasopism, wykorzystaniem ich przetworzeniem.
 • Zaktywizowanie uczniów do twórczych działań, rozwoju umiejętności artystycznych.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 • Propagowanie postaw ekologicznych, recyklingu.

Technika prac dowolna: witraż, wycinanka, wydzieranka, kolaż, rzeźba papierowa, itp.
Format: format prac płaskich – A4 – A3, form przestrzenne – dowolny

Sposób przeprowadzenia konkursu:

 • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu 2 prace.
 • Prace powinny posiadać na odwrocie informacje (imię i nazwisko autora pracy, klasa, tytuł).
 • Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 26 marca.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek załączyć do prac oświadczenie dotyczące samodzielnego wykonania pracy oraz pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą prac.
 • Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 • Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.

Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkurs.
Zadaniem Komisji Oceniającej będzie:

 • Ocena zgłoszonych prac.
 • Przyznanie nagród.

Przy ocenie prac jury uwzględniać będzie:

 • Wartość artystyczną,
 • Jakość i poziom estetyczny prac.

Wyniki konkursu zostaną podane w terminie: 2 kwietnia 2019.
Prace wszystkich uczestników konkursu zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 16 w Krakowie.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: p. Józefa Sitnik, p. Barbara Maziarz.

 Regulamin konkursu.

JS