Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Konkurs: Mało znane miejsca w Krakowie

21 października 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

pod hasłem:

Mało znane miejsca w Krakowie

 


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie na fotografii mało znanego miejsca
w Krakowie.

3. Cele konkursu:

Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego
czasu

Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
Budzenie zainteresowań miastem Krakowem.
Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.


4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
Wszystkie fotografie powinny być wywołane na papierze fotograficznym w formacie A4 oraz posiadać na odwrocie informacje (imię i nazwisko autora fotografii, klasa, tytuł zdjęcia, dokładny adres przedstawionego miejsca).
Fotografie należy dostarczyć do Świetlicy szkolnej w kopercie A4.
Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 31.10.201.
Każdy uczestnik ma obowiązek załączyć do prac oświadczenie dotyczące samodzielnego wykonania pracy
Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą prac.

5. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

7. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie.

8. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

9. Zadaniem Komisji oceniającej będzie:

kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,
ocena zgłoszonych fotografii,
przyznanie nagród.

10. Przy ocenie zdjęć jury uwzględniać będzie:
zgodność fotografii z postawionym tematem,
wartość artystyczną,
jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

11. Wyniki konkursu zostaną podane w terminie 9.11.2018.


12. Fotografie wszystkich uczestników zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 16
w Krakowie.

13. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: p. Józefa Sitnik, p. Monika Walas.